KURS UZUPEŁNIAJĄCY

INSTRUKTOR SPORTU W DYSCYPLINIE ŻEGLARSTWO

i/lub

INSTRUKTOR SPORTU W DYSCYPLINIE SPORT MOTOROWODNY

ORAZ INSTRUKTORA ISSA


Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla osób posiadających patenty instruktorskie jednego z wymienionych stowarzyszeń PZŻ, PZMWiNW, ISSA.

Celem tych kursów jest uzupełnienie posiadanej już wiedzy instruktorskiej i zdobycie tytułu i uprawnień Instruktora Sportu odpowiednio w dyscyplinach: żeglarstwo i/lub sport motorowodny.

INSTRUKTOR SPORTU, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145) są uprawnieniami zawodowymi, w przeciwieństwie do uprawnień instruktorskich PZŻ, PZMiNW oraz ISSA, które są uprawnieniami "federacyjnymi" nadawanymi przez stowarzyszenia.

Instruktor sportu ma prawo samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzić ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników.

Kursy kończą się egzaminem i w przypadku pozytywnej oceny wydaniem legitymacji upoważniającej do posługiwania się tytułem zawodowym Instruktora Sportu

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają nw. warunki:

 • posiada patent instruktorski PZŻ (dotyczy również MIŻ-a) lub PZMWiNW lub ISSA
 • ukończyła 18 rok życia
 • posiada średnie wykształcenie,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.7)).
 • dokonała opłaty za szkolenie

Kursy Instruktora Sportu prowadzimy przy współpracy ze Szkołą Żeglarstwa SKIPPER-Witold Gizler

CZAS TRWANIA

Kurs uzupełniający jest kursem weekendowym i w zależności od stopnia przygotowania kursantów oraz możliwości czasowych trwa dwa do trzech weekendów lub 4 dniowym zgrupowaniem w Gdyni.


TERMINY

4 dniowe

25-18 października 2018

1-4 listopada 2018

22-25 listopada 2018

Weekend

W pierwszy weekend (teoria) zajecia odbywają się w Warszawie, Łodzi oraz w Gdyni.

W drugi weekend (praktyka) zajęcia będą odbywać się w Gdyni.


19-21 października 2018 + 3-4 listopada 2018

26-28 października 2018 + 3-4 listopada 2018

10-11 listopada 2018 + 24-25 listopada 2018

17-18 listopada 2018 + 24-25 listopada 2018


MIEJSCE REALIZACJI KURSU

 • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w Gdyni, Warszawie, Łodzi 
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w Gdyni

KOSZT SZKOLENIA

 • studenci Akademii Morskiej w Gdyni - 990.00 PLN egzamin i legitymacja
 • pozostałe osoby 1150.00 PLN  egzamin i legitymacja

Wpłaty należy dokonać na konto Akademii Morskiej w Gdyni nr:

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Jako tytuł wpłaty prosimy wpisać: Instruktor Sportu - kurs uzupełniający

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

 • Witold Gizler - tel. 737 49 45 49 lub 602 37 98 59, adres email: == InstrSport@gmail.com === skipper@home.pl
 • Andrzej Szklarski - tel. 728 918 557, adres email: ozam.kursy@gmail.com

Z organizatorami można się również kontaktować z wykorzystaniem znajdującego się poniżej formularza kontaktowego