EGZAMINY NA PATENT 

STERNIKA MOTOROWODNEGO


EGZAMINY ZAREJESTROWANE


  • 26.10.2019r. godz. 13:00,Gdynia

EGZAMINY PLANOWANE


INNE WAŻNE INFORMACJE

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Do egzaminu na patent sternika motorowodnego może przystąpić osoba spełniająca nw. warunki:

  • ukończone 14 lat życia,
  • osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia Komisji Egzaminacyjnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uprawienia turystyki wodnej,
  • wniesienie opłaty egzaminacyjnej przelewem na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w wysokości 250.00 PLN (uczniowie i studenci do 26 roku życia 125.00 PLN). Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Uniwersytetu Morskigoj na ulicy Morskiej, budynek F lub przelewem na konto

Uniwersytet Morski w Gdyni

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

UWAGA

Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport) a uczniowie i studenci dodatkowo legitymację uczniowską lub studencką.


PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU:

Nadanie patentu sternika motorowodnego następuje zgodnie z procedurami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komisję Egzaminacyjną Akademii Morskiej (KLIKNIJ TUTAJ)